Skip to content
Menu

Διδακτορικά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΔΣ)

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ) του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει ως αντικείμενο το γνωστικό πεδίο της επιστήμης της Γεωπονίας και τα συγγενή γνωστικά πεδία. Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση Διδακτόρων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών της και να στελεχώσουν ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ερευνητικά κέντρα.

 

Εισαγωγή υποψηφίων διδακτόρων στο Π.Δ.Σ.

Το Τμήμα Γεωπονίας δύναται να προκηρύσσει θέσεις διδακτορικών φοιτητών στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου ή έτους. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα ορίζεται με δημοσίευση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Οι επιστημονικές περιοχές, ο αριθμός των θέσεων ανά περιοχή και οι τυχόν ειδικές απαιτήσεις καθώς και τα μέλη ΔΕΠ που έχουν εισηγηθεί, καθορίζονται στην προκήρυξη. Η προκήρυξη αναρτάται υποχρεωτικά στον ιστότοπο του Τμήματος.

Επιπλέον το Τμήμα μπορεί να δεχθεί και ενδιάμεσα, κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου αίτηση ενδιαφέροντος μετά από εισήγηση μέλους ΔΕΠ.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

 1. Έλληνες ή αλλοδαποί κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής, σε συναφείς επιστημονικές περιοχές.
 2. Πρόσφατα απόφοιτοι Π.Μ.Σ. για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και εκκρεμεί η ορκωμοσία τους, αλλά έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τον κύκλο μαθημάτων του Π.Μ.Σ. μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο και έχουν υποστηρίξει δημόσια και επιτυχώς τη μεταπτυχιακή τους διατριβή, εφόσον προβλέπεται. Οι εν λόγω υποψήφιοι/ες υποβάλλουν, επιπρόσθετα, βεβαίωση του υπευθύνου του Π.Μ.Σ. για τα παραπάνω και υποχρεούνται να υποβάλλουν τους οριστικούς τίτλους σπουδών εντός εξαμήνου.
 3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, γίνονται δεκτοί/ές ως Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες και μη κάτοχοι Π.Μ.Σ. υπό την προϋπόθεση ότι είναι Πτυχιούχοι ΑΕΙ της Ελλάδας ή αναγνωρισμένου ισότιμου πτυχίου της Αλλοδαπής, οι οποίοι επιθυμούν να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή σε γνωστικό αντικείμενο για το οποίο δεν λειτουργεί πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, έχουν τουλάχιστον μία δημοσίευση σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό και πληρούν τα σχετικά κριτήρια για τα οποία, ανά περίπτωση, αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος ή είναι Πτυχιούχοι ΑΕΙ συναφών γνωστικών αντικειμένων, κατά την κρίση της Ε.Δ.Σ., οι οποίοι/ες επιθυμούν να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή και έχουν πραγματοποιήσει μετεκπαίδευση και έχουν πλούσιο επαγγελματικό/ερευνητικό έργο υπό την προϋπόθεση εξεχουσών επιδόσεών τους, ύστερα από πρόταση της Ε.Δ.Σ. και κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος (Άρθρο 38 του Ν.4485/2017).

 Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση υποψηφιότητας για το Π.Δ.Σ., στην οποία πρέπει να αναγράφονται ο προτεινόμενος επιβλέπων, ο προτεινόμενος τίτλος, καθώς και η προτεινόμενη γλώσσα της διδακτορικής διατριβής, η οποία μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής.
 • Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής (σύντομη ανασκόπηση της υπάρχουσας γνώσης και τεκμηρίωση της πρωτοτυπίας της προτεινόμενης έρευνας και της συμβολής της στην ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης).
 • Αντίγραφο όλων των τίτλων σπουδών.
 • Βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας πτυχίων/διπλωμάτων από τον ΔΟΑΤΑΠ (για αποφοίτους Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής).
 • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας για όλους τους τίτλους και τα έτη σπουδών.
 • Αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης Γ1/C1 (σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά γλωσσικά επίπεδα (https://europass.cedefop.europa.eu/el/resources/european-language-levels-cefr) της Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας, που να αποδεικνύεται με: Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας ή με αναγνωρισμένο πιστοποιητικό αντίστοιχου επιπέδου πανεπιστημίων ή αναγνωρισμένων στην Ελλάδα φορέων πιστοποίησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το ΑΣΕΠ για επίπεδο γλωσσομάθειας Γ1. Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν για πτυχιούχους αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές από Μέλη ΔΕΠ, Ερευνητές (ή από εργοδότη αν αφορά προϋπηρεσία σε ερευνητικό πρόγραμμα ή εργασία σε πιστοποιημένα εργαστήρια).
 • Αποδεικτικά στοιχεία ερευνητικής δραστηριότητας (εφόσον υπάρχουν).
 • Σύντομη έκθεση επιστημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων, στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο/η υποψήφιος/α ενδιαφέρεται για διδακτορικές σπουδές.
 • Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη του/της υποψηφίου/ας θα συνέβαλε στην πληρέστερη αξιολόγησή του/της.